Uchwała Nr XXX/158/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 listopada 2012r.

 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2, ust.3 i ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Z dniem 28 lutego 2013r. likwiduje się jednostkę budżetową Gminy Ostróda pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie.

 

      § 2. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki budżetowej przejmuje Urząd Gminy Ostróda.

 

      2. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Ostróda, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zlecenie gminy Ostróda.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 30.11.2012, ostatnia aktualizacja: 30.11.2012, odsłon: 833


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627676
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości