Uchwała Nr XXX/147/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 17 lutego 2005r.

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowych kredytów preferencyjnych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zaciąga się kredyty preferencyjne w wysokości łącznej 500.000,- zł, słownie pięćset tysięcy złotych w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie w roku 2005 z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Ostróda”.

 

      2. Kwoty kredytów zostaną przelane na rachunek Gminy w następujących terminach: do końca I kwartału 2005r. - 175.600 zł; do końca II kwartału 2005r. - 250.000 zł; do końca III kwartału 2005r. - 74.400 zł.

 

      § 2.1. Spłata kredytów nastąpi w ratach rocznych, począwszy od 2006 roku - 22.000 zł, w 2007r. - 100.000 zł, w 2008 - 120.000 zł, w 2009r. - 120.000 zł , w 2010r. - 138.000 zł.

 

      2. Oprocentowania kredytów określa się o stopę redyskonta weksli ustaloną przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

 

      § 3.1. Źródłem dochodu, z którego będzie następowała spłata kredytów będą wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

 

      2. Formą zabezpieczenia spłaty kredytów i odsetek będą weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi.

 

      § 4. Zadanie inwestycyjne, dla którego Rada Gminy podejmuję uchwałę o zaciągnięciu kredytów jest zapisane w budżecie gminy na 2005 rok, określone załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/133/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 23.02.2005, ostatnia aktualizacja: 23.02.2005, odsłon: 659


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304453
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości