Uchwała Nr XXX/146/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 17 lutego 2005r.

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „ COUNTERPART FUND”

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Zaciąga się kredyt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „COUNTERPART FUND” w wysokości 350.000,- zł, słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, w roku 2005 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie - etap II i III”.

 

      2. Kwota kredytu zostanie przelana na rachunek Gminy w następujących terminach: do dnia 30.03.2005r. - 150.000,- zł; do 30.06.2005r. - 200.000,- zł.

 

      § 2.1. Spłata kredytu nastąpi w ratach rocznych, począwszy od 2006 roku - 10.000 zł, w 2007r. - 150.000 zł, w 2008r. - 150.000 zł, w 2009r. - 40.000 zł.

 

      2. Oprocentowanie kredytu zostało określone na 1,0 (słownie jeden) stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym.

 

      § 3.1. Źródłem dochodu, z którego będzie następowała spłata kredytu będą wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych.

 

      2. Formą zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową.

 

      § 4. Zadanie inwestycyjne, dla którego Rada Gminy podejmuję uchwałę o zaciągnięciu kredytu jest zapisane w budżecie gminy na 2005 rok, określone załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/133/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20.12.2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

      § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 23.02.2005, ostatnia aktualizacja: 23.02.2005, odsłon: 689


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304362
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości