Uchwała Nr XXVIII/153/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2012r.

 

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk

 

      Na podstawie art. 18 ust 1 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

 

      Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Gmina Ostróda występuje ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr XI/114/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1999r. w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Aneta Janowicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.11.2012, ostatnia aktualizacja: 02.11.2012, odsłon: 667


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11630304
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości