Uchwała Nr XXVIII/148/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2012r.

 

w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu: „Kompetencje kluczowe oknem na świat”.

 

      Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Gmina Ostróda potwierdza udział jako Partner w realizacji projektu: „Kompetencje kluczowe oknem na świat” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych (nr projektu KSI: POKL.09.01.02-28-076/12).

 

      § 2. 1. Projekt jest realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Ostróda: Brzydowie, Pietrzwałdzie, Samborowie, Zwierzewie, Szyldaku, Tyrowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda jako Liderem.

 

      2. Szczegółowe zasady współdziałania przy realizacji Projektu określa umowa partnerska zawarta pomiędzy Partnerami.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Beata Kucharczuk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.11.2012, ostatnia aktualizacja: 02.11.2012, odsłon: 700


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627691
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości