Uchwała Nr XXVIII/147/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2012r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.

 

      Na podstawie § 145 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXVIII/147/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października .2012r.

 

                                                               Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

 

Lp.

Tematyka

Termin

Sprawozdawcy
i uczestnicy

1.

Kontrola realizacji zadań z zakresu utrzymania zimowego dróg w sezonie 2012/2013

luty

Kierownik Ref. IGK

2.

Kontrola realizacji inwestycji gminnych
z uwzględnieniem umów zleconych i robót wykonanych na zasadach zapytania ofertowego

marzec

Kierownik Ref. IGK

3.

Zapoznanie się z wynikami audytów przeprowadzonych w gminie i jednostkach organizacyjnych

kwiecień

Skarbnik Gminy

4.

Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i wystąpienie
z wnioskiem w sprawie absolutorium

maj

Skarbnik Gminy

5.

Zapoznanie się z opinią o stanie technicznym placówek oświatowych

czerwiec

Kierownik
 Ref. Oś. K i S

6.

Kontrola w zakresie realizacji uchwały
w sprawie zatwierdzenia stawki taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
i rozliczeń pomiędzy gminą a ZOK
w Ostródzie

wrzesień

Dyrektor ZOK
w Ostródzie

7.

-Kontrola realizacji zadań z zakresu remontów bieżących i kapitalnych dróg gminnych,

-Ustalenie planu pracy komisji na 2014 rok

październik

Kierownik Ref. IGK

8.

Kontrole zlecone przez Radę Gminy

listopad

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 02.11.2012, ostatnia aktualizacja: 02.11.2012, odsłon: 682


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627701
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości