Uchwała Nr XXVII/130/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Ostróda

 

 

      Na podstawie art 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz. 220,Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806 z 2003 r. Nr 80,poz.717,Nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 / Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Uchwala się regulamin Cmentarzy Komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Ostróda w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/130/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2004r

 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Samborowie /Tyrowie/

 

      § 1. Cmentarz stanowi własność Gminy Ostróda.

 

      § 2. Cmentarzem zarządza Wójt Gminy Ostróda.

 

      § 3. Na terenie cmentarza zabrania się:

 

   1/ zakłócania ciszy, porządku i naruszania powagi miejsca;

 

   2/ wprowadzania zwierząt;

 

   3/ niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni;

 

   4/ wysypywania odpadów poza pojemniki i miejsca do tego przeznaczone;

 

   5/ umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie cmentarza i na ogrodzeniach cmentarza;

 

   6/ prowadzenia działalności handlowej;

 

   7/ spożywania alkoholu i przebywania osób nietrzeźwych.

 

      § 4. Pogrzeby mogą odbywać się codziennie od świtu do zmierzchu.

 

      § 5. Podstawą do pochowania zwłok na cmentarzu jest karta zgonu, którą dostarcza zarządzającemu organizator pogrzebu.

 

      § 6. Wykonanie czynności pogrzebowych, budowa grobowca oraz ustawienie pomnika na terenie cmentarza wymaga wcześniejszego powiadomienia zarządcy cmentarza w czasie minimum jednej doby przed planowanym rozpoczęciem prac w celu dokonania niezbędnych uzgodnień oraz wniesienia wymaganych opłat.

 

      § 7. Po zakończeniu pogrzebu, budowy grobowca lub ustawieniu nagrobka teren należy uporządkować i zgłosić do odbioru.

 

      § 8. Wymiary nagrobków nie mogą przekraczać wymiarów grobu. Nie przestrzeganie w/w warunków grozi rozbiórką na koszt stawiającego.

 

      § 9. Po upływie 20 lat od pochówku oraz 5 lat od chwili rezerwacji miejsca pod grób należy ponownie uiścić opłatę. Wysokość opłaty dokonywana jest w/g stawek obowiązujących w dniu jej dokonywania. Nie uiszczenie w/w opłaty oznaczać będzie, iż osoby zainteresowane nie zgłaszają zastrzeżeń, co do ponownego użycia grobu lub rezygnują z rezerwacji.

 

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 863


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584714
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości