Uchwała Nr XXVII/129/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 08 listopada 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami.

 

      Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 , poz.984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568 /, art. 18 ust. 1 , art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627; Nr 115, poz. 1229; Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 233, poz. 1957; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz. 715; Dz. U. z 2003 r. Nr 46, poz. 392; Nr 80, poz. 717; Nr 80, poz. 721; Nr 162, poz. 1568; Nr 175, poz. 1693; Nr 190, poz. 1865; Nr 217, poz. 2124; M.P. z 2003 r. Nr 50, poz. 782; Nr 50, poz. 783; Dz. U. z 2004 r Nr 19, poz. 177; Nr 49, poz. 464,Nr 70 poz.631,Nr 92 poz.880,Nr 96 poz.959,Nr 121 poz.1263 /, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. Nr 62, poz. 628; Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365; Nr 113, poz. 984; Nr 199, poz. 1671; Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r Nr 96 poz 959, Nr 116 poz.1208 / Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się:

 

      1. “Program ochrony środowiska dla gminy Ostróda na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy lat 2008-2011”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

      2. “Plan gospodarki odpadami dla gminy Ostróda na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy lat 2008-2011”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 971


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584582
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości