Uchwała Nr XXVI/215/2020
Rady Gminy Ostróda
z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr 141/120, 143/2 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr 141/120, 143/2 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
§ 2. Obszar opracowania planu miejscowego przedstawia załącznik w skali 1:8000, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 18.09.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Czerwonka

Sporządził/a: Magdalena Czerwonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.09.2020, ostatnia aktualizacja: 18.09.2020, odsłon: 389


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725396
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości