Uchwała Nr XXVI/124/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 września 2004r.

 

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty

 

      Na podstawie art.68 ust.1 pkt.7 i art. 70 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 1997r. Nr 115,poz.741; zmiany:1998r Dz.U Nr 106, poz.668; 1999r. Dz.U Nr 49, poz.484, Nr 86,poz.966; 2000r. Dz. U Nr 46, poz.543; 2001r. Dz.U Nr 129,poz.1447, Nr 154,poz.1800; 2002r.Dz.U Nr 25,poz.253, Nr.74,poz.676, Nr 80,poz.730, Nr 113,poz.984, Nr.126,poz.1070, Nr 130, poz. 112, Nr 200,poz.1682, Nr 240,poz.2058; 2003r Dz U Nr 1,poz.15, Nr 80, poz.717,720 i 721, Nr.96,poz.874, Nr.124,poz.1152, Nr 162,poz.1568, Nr. 203,poz.1966, Nr 217, poz.2124; 2004r. Dz.U Nr 6,poz.39, Nr.19,poz.177, Nr 91,poz.870, Nr 92,poz.880, Nr.141,poz.1492/ - Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1.1.Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% jej ceny ustalonej do sprzedaży, przy sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny wraz z przynależnościami oraz udziałem w nieruchomości wspólnej.

 

      2. Jeżeli sprzedawana nieruchomość, będąca lokalem mieszkalnym, nie posiada udziału w nieruchomości wspólnej, bonifikata udzielana jest wyłącznie do ceny lokalu mieszkalnego

i wynosi 95% jego ceny ustalonej do sprzedaży .

 

      3. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lub jej część, na której w okresie 5 lat, przed przeznaczeniem do sprzedaży, Gmina jako właściciel przeprowadziła remont kapitalny lub poniosła inne nakłady, w celu polepszenia jej stanu, przekraczające 15% wartości nieruchomości lub jej części przeznaczonej do sprzedaży - przysługuje bonifikata w wysokości 40% ceny ustalonej do sprzedaży dla składników zbywanej nieruchomości, w sposób określony w pkt. 1 i 2.

 

      § 2. Wyraża się zgodę na zastosowanie stopy procentowej w wysokości 9 % w przypadku rozłożenia na raty niespłaconej części ceny za nabycie nieruchomości.

 

      § 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy w Ostródzie Nr XXI/ 196/ 00 z dnia 18 maja 2000r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i ustalenia stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 898


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584553
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości