Uchwała Nr XXV/117/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 4 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wałdowo

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr142,poz.1591, z 2002r. Dz.U.Nr23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr113, poz.984, Nr153,poz 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r.Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Nadaje się następujące nazwy ulicom w południowo - zachodniej części miejscowości Wałdowo:

 

      1. od ul. Wiejskiej w kierunku jeziora Drwęckiego - ul. SZMARAGDOWA.

 

      2. od ul. Wypoczynkowej w lewo w kierunku granicy miasta Ostródy - ul. DIAMENTOWA.

 

      § 2. Położenie poszczególnych ulic przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości, Wałdowo.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 1 052


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584637
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości