Uchwała Nr XXIX/173/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 12 lutego 2009r.

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, Dz.U.z 2003r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 116,poz. 203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz.U.z 2006r. Nr 181, poz. 1337, Dz.U.z 2007r. Nr 48, poz. 327, Dz.U.z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz.U.z 2007r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U.z 2008r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

      § 1. Nadaje się następujące nazwy ulic wewnętrznych w części miejscowości Szafranki:

 

MORELOWA - składająca się z działki oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 330/76 położona w obrębie Kajkowo.

 

BRZOSKWINIOWA - składająca się z działki oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 330/77 położona w obrębie Kajkowo.

 

WIŚNIOWA - składająca się z działki oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 330/79 położona w obrębie Kajkowo.

 

ŚLIWKOWA - składająca się z działki oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 330/83 położona w obrębie Kajkowo.

 

      § 2. Położenie ulic przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia z ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miejscowości Szafranki.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Przekazano do publikacji dnia 04.03.2009r.

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.03.2009, ostatnia aktualizacja: 04.03.2009, odsłon: 1 196


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757167
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości