Uchwała Nr XXIX/172/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 12 lutego 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy

 

      Na podstawie art. 37 ust. 4 i 3, art. 6 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      §1.1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 12 lat umów dzierżawy nieruchomości:

 

1/ nieruchomość zabudowaną, oznaczoną wg ewidencji gruntów jako działka Nr 320 o pow. 0,0200 ha położoną w obrębie i miejscowości Lubajny w skład której wchodzi:

 

- grunt o pow. 200 m2,

 

- budynek murowany z cegły, wolnostojący o pow. zabudowy 29,00 m2 i pow. użytkowej 23,00 m2;

 

2/ lokal o pow. uż. 13,80 m2 w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka Nr 101/2 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie i miejscowości Durąg,

 

3/ lokal o pow. uż. 16,12 m2 w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka Nr 624 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie i miejscowości Samborowo,

 

4/ pomieszczenie o pow. 20,44 m2 - centrala - znajdującym się w budynku położonym na działce Nr 203/2 o pow. 0,2208 ha w obrębie i miejscowości Pietrzwałd - udział w nieruchomości 3/100.

 

2. Nieruchomości określone w ust. 1 zostaną wydzierżawione Telekomunikacji Polskiej S.A. na cele publiczne tj. łączność publiczną.

 

      §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Otrzymano do publikacji dnia 03.03.2009

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.03.2009, ostatnia aktualizacja: 03.03.2009, odsłon: 839


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714973
odsłon strony

Aktualnie mamy
8 gości