Uchwała Nr XXIX/171/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 12 lutego 2009 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej / Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm./, Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się stawkę opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych w punkcie gromadzenia w Lubajnach w wysokości 0,65 zł / słownie złotych: sześćdziesiąt pięć groszy / za 1 kg dla dostawców z terenu Gminy Ostróda.

 

2. Ustala się stawkę opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych w punkcie gromadzenia w Lubajnach w wysokości 1,80 zł /słownie złotych: jeden złoty osiemdziesiąt groszy/ za 1 kg dla dostawców z poza terenu Gminy Ostróda, którzy podpisali porozumienie z właścicielem punktu.

 

3. Do w/w ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/101/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 16-04-2004 roku w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Przekazano do publikacji dn. 05.03.2009 r.

 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.03.2009, ostatnia aktualizacja: 05.03.2009, odsłon: 901


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714872
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości