Uchwała Nr XXIX/170/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 12 lutego 2009r.

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

     Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

     § 1. 1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości:

 

  1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 dm3,) - 15,00 zł brutto, miesięcznie,

 

  2) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 dm3,) - 23,00 zł brutto, miesięcznie,

 

  3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm3 - 15,50 zł brutto, miesięcznie,

 

  4) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm3 - 27,00 zł brutto, miesięcznie,

 

  5) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm3 - 24,00 zł brutto, miesięcznie,

 

  6) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm3 - 46,00 zł brutto, miesięcznie,

 

  7) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 260 dm3 – 24,50 zł brutto, miesięcznie,

 

  8) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 260 dm3 - 47,00 zł brutto, miesięcznie,

 

  9) za jednorazowe odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o objętości 660 dm3 - 50.00 zł brutto,

 

  10) za jednorazowe odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 770 dm3 - 57,00 zł brutto,

 

  11) za jednorazowe odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o objętości 1100 dm3 -75,00 zł brutto,

 

  12) za odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych kontenerem KP7 - 74,00 zł brutto za 1 m3,

 

  13) za jednorazowe odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych w worku plastikowym o pojemności 110 litrów- 11,00 zł brutto.

 

     2. Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 22,50 zł brutto w tym VAT 7%, za 1 m3 nieczystości ciekłych.

 

     § 2. Traci moc uchwała Nr XV/97/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2007 roku roku w

 sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

 właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

 nieczystości ciekłych.

 

     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

     § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

     § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.02.2009, ostatnia aktualizacja: 16.02.2009, odsłon: 954


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745489
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości