Uchwała Nr XXIII/134/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2012r

 

w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z póż. zm.), Rada Gminy Ostróda, na wniosek Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się z dniem 28 lipca 2012r Panią Teresę Ołowską na stanowisko Skarbnika Gminy Ostróda.

 

§ 2. Jeden egzemplarz niniejszej uchwały należy doręczyć Pani Teresie Ołowskiej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.07.2012, ostatnia aktualizacja: 06.07.2012, odsłon: 650


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11630195
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości