Uchwała Nr XXIII/133/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 czerwca 2012

 

w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z póż. zm.), Rada Gminy Ostróda, na wniosek Wójta Gminy Ostróda, uchwala, co następuje:

 

§ 1. Odwołuje się z dniem 27 lipca 2012r ze stanowiska Skarbnika Gminy Panią Marię Andrychowską, w związku z przejściem na emeryturę.

 

§ 2. Jeden egzemplarz niniejszej uchwały należy doręczyć Pani Marii Andrychowskiej.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.07.2012, ostatnia aktualizacja: 06.07.2012, odsłon: 770


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627738
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości