Uchwała Nr  XXIII/131/2012
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 czerwca 2012 roku
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
 
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
      § 1. Uznaje się skargę Pani S. na działalność Wójta Gminy za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
      § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda do powiadomienia Pani S. oraz Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie o sposobie załatwienia skargi.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Andrzej Wiczkowski
 
 
 
Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIII/131/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 czerwca 2012r.
 
 
W dniu 17 stycznia 2012r. Warmińsko - Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie przekazał e-maila - skargę Pani S. na działalność Wójta Gminy Ostróda, dotyczącą zezwolenia na wycinkę drzew.
 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest Rada Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda, po rozpatrzeniu w/w skargi, na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych stwierdza, co następuje:
 
- odnosząc się do zarzutu udzielenia przez Wójta Gminy Ostróda Panu R. zgody na wycinkę drzew - 20-letnich zdrowych świerków, zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej, „na granicy” z działką Skarżącej, należy stwierdzić, że zarzut ten nie znajduje potwierdzenia w świetle zgromadzonych dokumentów. Zezwolenie na wycięcie drzew nie zostało bowiem wydane przez Wójta Gminy Ostróda, a Starostę Ostródzkiego z wniosku gminy Ostróda (decyzja z dnia 07.12.2010r., znak: RLŚ.6115/201/10) i dotyczyło usunięcia drzew gat. świerk o obw. pni 25-30 cm usytuowanych na dz. Nr 118/3 obr. Zwierzewo, stanowiącej własność Gminy Ostróda (tj. drzew rosnących po obu stronach pasa drogowego drogi stanowiącej własność gminy Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 118/3). Właściwość organu (starosty) do wydania przedmiotowego zezwolenia wynikała przy tym z przepisu art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w myśl którego, czynności określone w art. 83-89 (w tym wydanie zezwolenie na wycinkę drzew), w zakresie, w jakim wykonywane są one przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, wykonuje starosta. Powyższe wskazuje, że Wójt gminy nie posiadał kompetencji do wydania zezwolenia i, co należy podkreślić, takiego zezwolenia nie wydał. Wójt gminy zawarł natomiast porozumienie z Panem R. dotyczące usunięcia, zgodnie z powołaną wyżej decyzją Starosty, drzew z działki Nr 118/3, stanowiącej własność gminy /tzw. porozumienie na wykonawstwo/. Porozumienie w tej kwestii zostało podpisane w dniu 03.10.2011r. (Nr 12.2011) i z jego treści nie wynika, aby została mu nadana moc wsteczna ( wniosek o zawarcie porozumienia wpłynął do Urzędu w dniu 03.10.2011r. i tego samego dnia zawarto przedmiotowe porozumienie). Z powyższego wynika, że porozumienie miało charakter wtórny (wykonawczy) wobec decyzji zezwalającej na usunięcie drzew wydanej przez Starostę i dotyczyło, tak jak decyzja, na podstawie której zostało wydane, drzew zlokalizowanych w pasie drogi na działce stanowiącej własność gminy Ostróda, oznaczonej nr 118/3. Okoliczności te zostały szczegółowo wyjaśnione Skarżącej w pismach z dnia 16 stycznia 2012r.; 10 lutego 2012r. oraz podczas spotkania w Urzędzie Gminy Ostróda dniu 21 lutego 2012r. W aktach sprawy znajduje się ponadto pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 7 marca 2012r., przesłane do wiadomości Wójta Gminy Ostróda, wydane na skutek zawiadomienia Skarżącej o wycince drzew. W/w pismo potwierdza prawidłowość wydanej decyzji i brak obowiązku uzgodnienia zezwolenia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Przedmiotowe zezwolenie dotyczyło bowiem działki Nr 118/3, ob. Zwierzewo, będącej własnością gminy Ostróda, stanowiącej drogę o charakterze wewnętrznym (zapewniającej wyłącznie dojazd do posesji Zwierzewo nr 45 oraz działki rolnej 118/11), która nie została zliczona przez radę gminy do kategorii dróg gminnych, a tym samym nie stanowi drogi publicznej ( w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)).
 
- odnośnie pozostałych zarzutów skargi, Rada Gminy Ostróda stwierdza, że nie jest władna do oceny czy osoba wskazana w skardze dopuściła się wycinki drzew na działce Skarżącej, kierując się pobudkami osobistymi. Z uzasadnienia skargi wynika, że o sprawie została powiadomiona Policja, która, jak stanowią dokumenty, podjęła stosowne czynności. Natomiast dochodzenie ewentualnych roszczeń majątkowych, po ustaleniu sprawcy szkody, odbywa się na drodze postępowania cywilnego. Materia dotycząca relacji sąsiedzkich i roszczeń cywilnych pozostaje zatem poza zakresem kompetencji Rady Gminy, która z mocy art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, jest uprawniona wyłącznie do rozpoznawania spraw dotyczących skarg na działalność Wójta Gminy.
 
Reasumując, należy stwierdzić, że podnoszone przez Skarżącą zarzuty nie znajdują potwierdzenia w ustalonym stanie faktycznym sprawy, a tym samym skargę Pani S. uznaje się za bezzasadną.
 
 
Przekazano do publikacji 18.07.2012r.

Sporządził/a: Beata Czerkas, Katarzyna Borow
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.07.2012, ostatnia aktualizacja: 18.10.2013, odsłon: 754


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627621
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości