Uchwała Nr XXII/127/2012

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 maja 2012r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.06.2012, ostatnia aktualizacja: 01.06.2012, odsłon: 620


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627666
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości