Uchwała Nr XXI/125/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 kwietnia 2012r.

 

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.h ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ i art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz art. 12 ust. 1 pkt.2, ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2012r. Szkołę Podstawową w Wygodzie.

 

      § 2. Obwód szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie.

 

      § 3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Gminy Ostróda. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Ostróda.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

Przekazano do publikacji

15.05.2012

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.05.2012, ostatnia aktualizacja: 15.05.2012, odsłon: 656


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627560
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości