Uchwała Nr XVIII/126/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 8 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016-2019
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 160 § 1 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po zapoznaniu się z opinią o zgłoszonym kandydacie na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019, sporządzoną przez zespół powołany uchwałą Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. oraz po zasięgnięciu od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika, stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania ławnikiem w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wybrana została Pani Eugenia Pawłowska.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonania niezwłocznie czynności, o których mowa w art.164 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.04.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.04.2016, ostatnia aktualizacja: 11.04.2016, odsłon: 363

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6941746
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved