Uchwała Nr XVIII/103/2012
Rady Gminy Ostróda
z dnia 24 lutego 2012 r.
 
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 
 
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[1])) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
§ 1.  W uchwale Ne LV/269/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 
"Stałe komisje Rady Gminy w terminie 14 dni od otrzymania projektu uchwały odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu i przedstawiają właściwej komisji do spraw budżetu."
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
Andrzej Wiczkowski
 
 
[1]Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz Dz. U z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092 i Nr 234, poz. 1386.

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.02.2012, ostatnia aktualizacja: 22.10.2013, odsłon: 703


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627541
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości