Uchwała Nr XVII/101/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 20 stycznia 2012 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) – Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki do kwoty 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134/1, położonej w obrębie Kątno, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą KW 33637.

 

   § 2. Ustanowienie hipoteki w wysokości określonej w § 1 następuje w celu zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach wniosku Nr WND-RPWM.01.01.04-28-014/11 o dofinansowanie projektu „Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie” przez Stowarzyszenie Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, którego Gmina Ostróda jest członkiem.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.02.2012, ostatnia aktualizacja: 01.02.2012, odsłon: 698


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627757
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości