Warmi.00.3.34

Uchwała Nr XVI/158/99

Rady Gminy w Ostródzie
z dnia 21 grudnia 1999r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obrębie Tyrowo.
(Olsztyn, dnia 17 stycznia 2000 r.)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy w Ostródzie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w obrębie Tyrowo zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XX/109/91 z dnia 15 grudnia 1991 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 27 z dnia 31 grudnia 1991 r., poz. 334 wraz z późniejszymi zmianami (Uchwała Rady Gminy w Ostródzie Nr XLIV/222/94 z dnia 20 maja 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa Olsztyńskiego Nr 15 z dnia 22 czerwca 1994 r., poz. 142).

Zmiana planu składa się z następujących elementów:

  1. ustaleń zmiany planu stanowiących treść niniejszej uchwały,
  2. rysunku zmiany planu w skali 1: 1000, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Obszar objęty zmianą planu stanowią tereny w granicach opracowanych zgodnie z rysunkiem zmiany planu (zał. nr 1).

§ 3. Tracą moc ustalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalone przez Radę Gminy w Ostródzie uchwałą Nr XLIV/222/94 z dnia 20 maja 1994 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego Nr 15 z dnia 22 czerwca 1994 r., poz. 142 odnoszące się do terenu objętego niniejszą zmianą planu.

§ 4. Wyznacza się teren w obrębie Tyrowo i oznacza na rysunku zmiany planu symbolem RO - podstawowe przeznaczenie: tereny rolne ogródków przydomowych.

§ 5. Dopuszcza się ogrodzenia ogródków, uprawy sadownicze oraz urządzenia związane z uprawą ogrodniczą: inspekty, namioty foliowe i niewielkie szklarnie.

§ 6. Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwaleniem niniejszego planu na następujący procent wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem RO 0% (zero procent), dla pozostałych terenów objętych niniejszym planem stawka procentowa wynosi 0% (zero procent).

§ 7. 1. Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obrębie Tyrowo przechowywana będzie w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

  1. Zainteresowani mają prawo wglądu do zmiany planu oraz zasięgnięcia informacji.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

ZAŁĄCZNIK
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSTRÓDA W OBRĘBIE TYROWO
(grafikę pominięto) 

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 2 545


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723592
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości