Uchwała Nr XV/97/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

      Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w wysokości:

 

   1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 dm3,) - 13,00 zł brutto, miesięcznie,

 

   2) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 dm3,) - 19,00 zł brutto, miesięcznie,

 

   3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm3 - 13,50 zł brutto, miesięcznie,

 

   4) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 120 dm3 - 22,00 zł brutto, miesięcznie,

 

   5) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm3 - 20,00 zł brutto, miesięcznie,

 

   6) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 240 dm3 - 38,00 zł brutto, miesięcznie,

 

   7) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 260 dm3 - 21,00 zł brutto, miesięcznie,

 

   8) za dwukrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 260 dm3 - 38,00 zł brutto, miesięcznie,

 

   9) za jednorazowe odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o objętości 660 dm3 - 38.00 zł brutto,

 

   10) za jednorazowe odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 770 dm3 - 43,00 zł brutto,

 

   11) za jednorazowe odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o objętości 1100 dm3 -55,00 zł brutto,

 

   12) za odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych kontenerem KP7 - 55,00 zł brutto za 1 m3,

 

   13) za jednorazowe odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych w worku plastikowym o pojemności 110 litrów- 9,00 zł brutto.

 

      2. Określa się górną stawkę opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w wysokości: 22,50 zł brutto w tym VAT 7%, za 1 m3 nieczystości ciekłych.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr VIII/49/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

      §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.01.2008, ostatnia aktualizacja: 04.01.2008, odsłon: 386

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972806
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved