Uchwała NR XV/80/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 19 grudnia 2003r.

 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Ostródzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art.21 ust.1 pkt.3 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

      § 1. W uchwale Nr VI/25/03 Rady Gminy w ostródzie z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: "§ 4 a Wójt Gminy z mieszkaniowego zasobu Gminy Ostróda wydziela część lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne".

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 973


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745673
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości