Uchwała Nr XV/79/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/355/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 17 maja 2002r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 3, art. 24 ust. 7 i art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLV/355/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie zasad przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasad zwolnienia od opłat, trybu pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe, pokrycie kosztów pogrzebu, dożywianie dzieci w szkole i zasiłki celowe na usamodzielnienie gospodarcze § 4 otrzymuje brzmienie:

 

 § 2. Świadczeniobiorcy spełniający kryteria określone w art.3 pkt 2-11, których dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% dochodu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a którym przyznano pomoc w formie dożywiania ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej lub gimnazjum zwracają wydatki na zasadach określonych zgodnie z tabelą:

  

Procent kryterium dochodowego określonego w art.4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość zwrotu od kwoty wydatku

Wydatki w procentach

  poniżej 100% i 100%

0

             powyżej 100%

100%

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 915


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722948
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości