Uchwała Nr XV/78/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 19 grudnia 2003r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33, poz.264) uchwala się, co następuje:

                                                                        

      § 1. Ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi miesięczne wynagrodzenie:

 

      1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 4.600,00 zł;

 

      2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.300,00 zł;

 

      3. dodatek za wysługę lat w wys.20% w kwocie - 920,00 zł;

 

      4. dodatek specjalny w wysokości 25% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie 1.475,00 zł.

 

      § 2. Traci moc uchwała Nr IV/18/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyjątkiem § 1 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada 2003r.

 

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 895


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723027
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości