Uchwała Nr XLVII/376/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 września 2018 r.
 
w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie
 
    Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Gmina Ostróda przejmuje w roku szkolnym 2018/2019 zadanie polegające na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie.
 
    § 2. Realizacja zadania odbywać się będzie na zasadach ustalonych w zawartym porozumieniu.
 
    § 3. Upoważnia się Wójta Gminy Ostróda do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 2.
 
    § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 04.10.2018
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.10.2018, ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, odsłon: 429


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719490
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości