Uchwała Nr XLVII/232/2010
Rady Gminy Ostróda
z dnia 3 lutego 2010 r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


        Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 2005 roku, Nr 236, poz.2008 z późn. zmianami / Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

        § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien spełniać następujące wymagania:

 

        1) posiadać wymagane zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach / Dz.U. z 2007 Nr.39, poz. 251, z późn. zm./ zezwolenie na transport odpadów oraz licencję na wykonywanie transportu drogowego lub zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej /art. 5. ust. 1 i art.33 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym/Dz.U. z 2007 r, Nr 125, poz.874, z późń. zm./,

 

        2) posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych z pojemników określonych w § 5 pkt 2 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda stanowiacego załącznik Uchwały Nr LIII/204/06Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2006 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda /Dz.Urz.woj.Warm.- Mazur. z 2006 r, Nr 63, poz.1152/ w zakresie określonym we wniosku o uzyskanie zezwolenia. Sprzęt transportowy musi zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług oraz posiadać aktualne, wymagane prawem atesty i homologacje oraz ważne badania techniczne,

 

        3) posiadać tytuł prawny do bazy transportowej na terenie, której stacjonować będzie sprzęt transportowy w czasie, kiedy nie będą świadczone usługi odbioru odpadów oraz składowane będą pojemniki wycofane z eksploatacji przed przekazaniem ich do unieszkodliwienia lub remontu,

 

        4) mieć możliwość prowadzenia ewidencji zebranych ilości i rodzajów odpadów oraz zawartych umów z właścicielami nieruchomości, pozwalającą na przekazywanie do Urzędu Gminy Ostróda informacji określonych w art.9a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach /Dz.U. z 2005 r, Nr 236, poz.2008 z późń, zm./,

 

        5) posiadać możliwość mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu transportowego, specjalistycznego i pozostałego, który będzie wykorzystywany podczas odbioru i transportu odpadów.

 

        § 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 

        1) posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego lub zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej / art.33 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007 r, Nr 125, poz.874, z późń. zm./,

 

        2) posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych. Posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne i sanitarno-porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617). Sprzęt transportowy musi posiadać aktualne wymagane prawem atesty i homologacje oraz ważne badania techniczne,

 

        3) posiadać tytuł prawny do bazy transportowej na terenie, której stacjonować będzie sprzęt transportowy w czasie, kiedy nie będą świadczone usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 

        4) mieć możliwość prowadzenia ewidencji objętości ścieków z opróżnionych zbiorników bezodpływowych oraz przekazanych do stacji zlewnych, a także zawartych umów z właścicielami nieruchomości, pozwalającą na przekazywanie do Urzędu Gminy Ostróda informacji określonych w art. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach /Dz.U. z 2005 r, Nr 236, poz.2008 z późń, zm./ ,

 

        5) posiadać możliwość mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu transportowego, specjalistycznego i pozostałego, który będzie wykorzystywany podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

        § 3. Zmieszane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Ostróda przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, który prowadzi działalność w zakresie ich odzysku i unieszkodliwiania.

 

        § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.02.2010, ostatnia aktualizacja: 10.02.2010, odsłon: 797


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715093
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości