Uchwała Nr XLV/370/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 30 sierpnia 2018r.
 
w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020”.
 
    Na podstawie art. 179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Przyjmuje się „ Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”, stanowiący załącznik do uchwały.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY - Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 31.08.2018
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.08.2018, ostatnia aktualizacja: 31.08.2018, odsłon: 382


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13755206
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości