Uchwała Nr XLIX/394/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 listopada 2018 r.
 
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLVII/380/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr 233/34 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Postanawia się sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Uchwale Nr XLVII/380/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr 233/34 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda, w ten sposób, że:
 
    1) w tytule uchwały wyrazy „działki Nr 233/34” zastępuje się wyrazami „działki Nr 233/24”,
 
    2) w § 1 uchwały wyrazy „działki Nr 233/34” zastępuje się wyrazami „działki Nr 233/24”,
 
    3) w § 2 ust.1 uchwały wyrazy „działki ew. Nr 233/34” zastępuje się wyrazami „działki ew. Nr 233/24”.
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 19.11.2018
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.11.2018, ostatnia aktualizacja: 19.11.2018, odsłon: 407


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719258
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości