Uchwała Nr XLIV/226/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 18 grudnia 2009r.

 

w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

      Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 

      § 2.1. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy na wniosek organu prowadzącego niepubliczną placówkę oświatową, który do dnia 30 września poprzedzającego rok przyznania dotacji złoży go do organu dotującego.

 

      2.Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien zawierać:

 

   1) planowaną liczbę uczniów lub dzieci, w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotację,

 

   2/ numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

 

   3/ zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów,

 

   4/ zobowiązanie do comiesięcznego informowania o liczbie dzieci zapisanych do niepublicznej placówki oświatowej, w tym o liczbie dzieci nie będących mieszkańcami organu dotującego,

 

   5/ numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

 

      § 3. Organ prowadzący niepubliczną placówkę oświatową jest zobowiązany do:

 

   1/ składania pisemnej informacji o aktualnej liczbie uczniów i wychowanków według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc w terminie do dnia 10 każdego miesiąca,

 

   2/ składania rocznego rozliczenia otrzymanej dotacji w terminie do 10 stycznia następnego roku wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.

 

      § 4. Organ dotujący przekazuje dotację na rachunek wskazany przez wnioskodawcę w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

 

      § 5. Kwota dotacji w poszczególnych miesiącach jest naliczana na podstawie faktycznej liczby dzieci wykazanej w informacji, o której mowa w § 3 pkt.1.

 

      § 6. W miesiącach wakacyjnych /lipiec-sierpień/ podstawą rozliczenia dotacji jest liczba dzieci wykazanych w informacji o aktualnej liczbie wychowanków za miesiąc czerwiec.

 

      § 7. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, że faktyczna liczba dzieci jest inna niż liczba dzieci, według której wypłacono część dotacji, kolejna część dotacji korygowana jest o różnicę między wypłaconą a należną część dotacji.

 

      § 8. Udzielona dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki.

 

      § 9. Organ dotujący może kontrolować prawidłowość wykorzystania przyznanych dotacji.

 

      § 10. Osoby upoważnione do przeprowadzania kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.

 

      § 11. Traci moc uchwała Rady Gminy Ostróda Nr XXII/147/08 z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda.

 

      § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Załącznik

do Uchwały Nr XLIV/226/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 18 grudnia 2009r.

 

W Z Ó R

 

 

 

 

........................................................

/ pieczęć podmiotu składającego rozliczenie/

 

 

 

ROZLICZENIE ROCZNE OTRZYMANYCH DOTACJI

w roku ............................

 

 

 

 

Miesiąc

 

 

 

Kwota dotacji

Wydatki   bieżące:

1/ wynagrodzenia i pochodne,

2/ wydatki rzeczowe-wyszczególnić na:

    - środki czystości,

    - opał,

    - energia,

    - woda,

    - inne /pomoce dydaktyczne, kreda, dzienniki 

      lekcyjne itp./

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

 

V

 

 

VI

 

 

VII

 

 

VIII

 

 

IX

 

 

X

 

 

XI

 

 

XII

 

 

Razem:

 

 

 

- termin złożenia do 10 stycznia roku następnego po roku udzielenia dotacji

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.12.2009, ostatnia aktualizacja: 29.12.2009, odsłon: 914


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757172
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości