Uchwała Nr XLII/342/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji projektu partnerskiego oraz wniesienia wkładu własnego do projektu „ W stronę zmiany”
 
     Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 późn.zm.) i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 r. poz. 1769, z późn.zm.), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Gmina Ostróda przystępuje w 2018 roku do realizacji projektu nr RPWM.11.02.03-28-0019/17 „W stronę zmiany” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Morągu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020.
 
     § 2. Gmina Ostróda deklaruje na realizację projektu „W stronę zmiany” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 -2020, w 2018 roku środki finansowe, jako wkład własny w wysokości 28 800 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych 00/100).
 
     § 3. Wkład własny, o którym mowa w § 2 zostanie wniesiony w postaci zasiłków / świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie członkom rodzin z terenu Gminy Ostróda biorących udział w projekcie „W stronę zmiany”
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 22.06.2018
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.06.2018, ostatnia aktualizacja: 22.06.2018, odsłon: 398


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719538
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości