Uchwała Nr XLII/341/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 czerwca 2018 r.
 
w sprawie   nadania imienia Szkole Podstawowej w Idzbarku
 
     Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649 z późn. zm.)  na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Idzbarku Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Nadaje się Szkole Podstawowej w Idzbarku imię Józefa Piłsudskiego.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 22.06.2018
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.06.2018, ostatnia aktualizacja: 22.06.2018, odsłon: 500


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719522
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości