Uchwała Nr XLII/222/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 10 listopada 2009r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.

 

      Na podstawie § 147 ust. 1 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2002r. Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski 

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XLII/222/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 10 listopada 2009r.

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

 

Lp.

Tematyka

Termin

Sprawozdawcy
i uczestnicy

1.

Opiniowanie realizacji budżetu gminy za 2009r.

luty/marzec

Skarbnik Gminy

2.

Kontrola stanu realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Durągu

kwiecień

Kierownik Ref. IGK

3.

Zasady funkcjonowania Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie

maj

Dyrektor zakładu

4.

Kontrola wydatków stypendialnych dla uczniów gminnych placówek oświatowych

czerwiec

Kierownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu

5.

Stan realizacji inwestycji „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej - aglomeracja Samborowo”

wrzesień

Kierownik Ref. IGK

6.

Kontrola przygotowań lokali wyborczych do wyborów samorządowych

październik

Sekretarz Gminy

7.

Kontrole zlecone przez Radę Gminy

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.01.2010, ostatnia aktualizacja: 07.01.2010, odsłon: 974


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757270
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości