Uchwała Nr XLI/334/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2018 r.
 
w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i jej przekazania
 
     Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi Pani Haliny Piotrowskiej „na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipowie w stosunku do niej jako pracownika tej szkoły”.
 
     § 2. Przekazuje się skargę Pani Haliny Piotrowskiej Okręgowemu Inspektorowi Pracy
w Olsztynie jako organowi właściwemu w sprawach związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 
     § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 21.05.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.05.2018, ostatnia aktualizacja: 22.05.2018, odsłon: 523


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719160
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości