Uchwała Nr XL/323/2018
Rady Gminy Ostróda
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
 
     Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Udziela się z budżetu Gminy Ostróda pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu z przeznaczeniem na:
 
  1) „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1239N Smykowo-Rudno w km 0+000-2+267”;
 
  2) „Remont drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda-Brzydowo”.
 
     § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Ostróda na rok 2018 w wysokości:
 
  1) 200.000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dwieście tysięcy 00/100) na zadanie określone w § 1 pkt 1;
 
  2) 1.000.000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: jeden milion 00/100) na zadanie określone w § 1 pkt 2.
 
     § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określą umowy zawarte pomiędzy Gminą Ostróda a Powiatem Ostródzkim.
 
     § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 23.05.2018
Osoba przekazująca: Zbigniew Tomczyk

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.05.2018, ostatnia aktualizacja: 23.05.2018, odsłon: 467


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13719338
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości