Uchwała Nr XL/218//09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 24 września 2009 r.

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), i art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/208/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu, wprowadza się następujące zmiany:

 

1/ w § 1 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Z dniem 01 października 2009r. zakład rozpoczyna działalność w zakresie określonym w § 1ust. 2. lit. a. Działalność w pozostałym zakresie określonym w § 1 ust. 2. lit b-e zakład będzie podejmował sukcesywnie w miarę tworzenia warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych niezbędnych do prowadzenia tej działalności, nie później niż do roku 2015„.

2/ w załączniku do uchwały § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. eksploatacja i utrzymanie sieci wodociągowej i ujęć wodnych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, oraz budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.09.2009, ostatnia aktualizacja: 25.09.2009, odsłon: 1 008


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714988
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości