Uchwała Nr XIX/93/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 marca 2004 r.

 

w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

      Na podstawie art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Uchwala się program i zasady współpracy Gminy Ostróda w 2004r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

       

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XIX/93/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 26 marca 2004 r.

 

Program i zasady współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873) w 2004 roku.

 

Rozdział l

Postanowienia ogólne

 

      § 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

 

   1) gminie - rozumie się przez to Gminę Ostróda;

 

   2) radzie - rozumie się przez to Radę Gminy Ostróda;

 

   3) urzędzie - rozumie się przez to Urzędu Gminy Ostróda;

 

   4) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Ostróda;

 

   5) sekretarzu - rozumie się przez to Sekretarza Gminy Ostróda;

 

   6) skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika Gminy Ostróda;

 

   7) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej utworzona na podstawie przepisów ustaw, w tym fundację i stowarzyszenie, nie będące jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku;

 

   8) podmiocie - rozumie się przez to:

 

   a) osobę prawną i jednostkę organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmujące prowadzenie działalności pożytku publicznego;

 

   b) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

 

   9) udziale środków własnych • • rozumie się przez to środki finansowe nie pochodzące z budżetu gminy, przeznaczone na realizację zadania, o którego wsparcie finansowe organizacja pozarządowa lub podmiot ubiega się;

 

   10) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 póz. 873).

 

      § 2. Współpraca z organizacjami i podmiotami opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

      § 3. Uchwalając budżet rada rezerwuje w nim środki finansowe na realizacje zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

      § 4. Partnerami gminy mogą być organizacje i podmioty, które podejmując działania, realizują zadania gminy wynikające z odrębnych przepisów.

 

      § 5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty winny zapewnić realizację zadań w sposób efektywny, profesjonalny i terminowy.

 

Rozdział II

Podmioty realizujące program współpracy

 

      § 6. Za współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy zwanymi dalej „organizacjami" odpowiadają:

 

   1) Rada Gminy i jej Komisje w zakresie uchwalenia rocznego programu współpracy, utrzymania kontaktów z przedstawicielami organizacji w tym zapraszanie przedstawicieli organizacji z głosem doradczym na posiedzenie komisji stosownie do omawianej taktyki;

 

   2) Wójt Gminy - w zakresie powoływania zespołu opiniującego, przygotowywania projektu uchwały o rocznym programie współpracy, proponowania Radzie Gminy zadań publicznych, których realizacja odbywać się może poprzez zlecanie ich wykonania organizacjom.

   a) wyznaczenia osoby, do której obowiązków należy bieżący kontakt z organizacjami, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i bazy danych o organizacjach, zapewnienie przepływu informacji pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami;

 

   b) utrzymywania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami organizacji;

 

   c) oceny realizacji programu współpracy przez podległe komórki wewnętrzne Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych.

 

   3) Zespół opiniujący w zakresie:

 

   a) opiniowania zadań publicznych zgłaszanych przez organizacje i organy Gminy, których realizacja odbywać się przez oferenta wyłonionego w drodze publicznego konkursu;

 

   b) utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy organami Gminy i administracją publiczną a organizacjami;

 

   c) zgłaszanie inicjatyw mających na celu wypracowanie form współpracy, które mogą być włączone do kolejnych rocznych programów współpracy;

 

   d) opiniowanie realizacji rocznego programu współpracy.

 

Rozdział III

Kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi, w art.3 ust.3 ustawy.

 

      § 7. Ustala się, że współpraca w 2004r. Przybierze następujące formy:

 

   1) zlecenie organizacjom realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

 

   2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania, a w szczególności:

 

   - organizowanie spotkań Wójta z organizacjami;

 

   - współorganizacja w czerwcu 2004r. IV Forum Organizacji Pozarządowych.

 

   3) udostępnienie organizacjom strony internetowej Gminy Ostróda;

 

   4) konsultowanie z organizacjami odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

 

   5) udostępnienie organizacjom lokali na spotkania, konferencje, szkolenie itp.

 

Rozdział IV

Zlecanie realizacji zadań publicznych

 

      § 8. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

 

   1) powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

 

   2) wspierania takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

      2. Powierzanie i wspieranie zadań publicznych odbywać się będzie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

 

      3. W konkursie powinny być preferowane te organizacje, które będą poza spełnieniem w ofertach wymogów ustawowych - pozyskiwały dla projektu środki pozabudżetowe (granty krajowe i zagraniczne).

 

      § 9.1. Ogłaszając konkurs Wójt powołuje komisję konkursową.

 

      2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

 

   1) sekretarz;

 

   2) skarbnik;

 

   3) kierownik właściwego merytorycznie referatu urzędu (jednostki organizacyjnej Gminy) lub osoba przez niego wskazana.

 

      3. W skład komisji konkursowej może wchodzić z głosem doradczym osoba, która w związku z wykonywaniem zawodu posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań podlegających konkursowi.

 

      4. W posiedzeniu komisji konkursowej w części dotyczącej otwarcia ofert i ujawnienia ich treści mogą uczestniczyć, bez prawa głosowania, przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych lub podmiotu.

 

      § 10. Ustala się, że w roku 2004 zlecenie zadań publicznych odbywać się będzie w następujących dziedzinach:

 

   1) organizacja imprez kulturalno - oświatowych;

 

   2) popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym;

 

   3) organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i zawodów sportowych;

 

   4) organizacja czasu wolnego młodzieży;

 

   5) realizacja zadań z zakresu ochrony p.poż.;

 

   6) wykonywanie określonych działań w zakresie pomocy społecznej;

 

   7) profilaktyka alkoholowa;

 

   8) współpraca międzynarodowa.

 

      § 11. W celu ustalenia zadań i wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowych na 2005r., organizacje powinny złożyć własne oferty realizacji zadań publicznych w terminie do 30 września 2004r.

 

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 943


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584723
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości