Uchwała Nr XIX/120/2012

RADY GMINY OSTRÓDA

z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm. / , Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 

Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostróda w następującej wysokości:

 

L/p

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty w zł netto

Cena/stawka

opłaty w zł brutto

1.

1 m3 dostarczonej wody

3,36

3,63

2.

1 m3 odprowadzanych ścieków

7,58

8,19

3.

 1 m3 odprowadzanych ścieków poprzez przepompownie przydomowe

7,23

7,81

 

 

4.

miesięczna opłata abonamentowa

5,00

5,40

 

§ 2

 

Taryfy ustalone w § 1 obowiązują od 01-05-2012 roku do 30-04-2013 roku.

 

§ 3

 

Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Ostróda przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

 

UZASADNIENIE

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostróda.

 

 Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 07-06-2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z późn. zm. / zwanej dalej ustawa, Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie w dniu 21 lutego 2012 r. złożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostróda na okres od 01 maja 2012 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Do wniosku załączono uzasadnienie wraz z niezbędnymi tabelami, sprawozdanie finansowe za 2011 rok oraz określono skutki finansowe podwyżek.

W trakcie postępowania sprawdzającego, w oparciu o przepisy art. 24 ust. 4 ustawy, Wójt Gminy ustalił, że ZOK w Ostródzie opracował taryfy zgodnie z przepisami art. 20 oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków / Dz. U. Nr 127, poz. 886 /.

W kalkulacji taryf na okres rozliczeniowy od 01 maja 2012 roku do 30 kwietnia 2013 roku przyjęto następujące wskaźniki w stosunku do roku poprzedniego:

- sprzedaż ilościowa wody – 467.263 m3 poziom z roku 2011,

- sprzedaż ilościowa ścieków – 393.291 m3 poziom z roku 2011,

- opłata stała – 47.918 szt. poziom z roku 2011,

- inflacja i wzrost cen produkcji przemysłowej - 2,8 %,

- wzrost płac – 5,8 %,

- wzrost opłaty za środowisko – 2,6 %,

- wzrost opłaty za ścieki do PWiK OSTRÓDA – 3,0 %,

- wzrost cen energii elektrycznej – 10 %.

Wzrost cen towarów, usług i płac przyjęto na podstawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok

Największym czynnikiem zwiększającym koszty w 2012 roku są nowe pozycje uwzględnione we wniosku taryfowym tj. podatek gruntowy, podatek od nieruchomości, podatek od budowli tj. od obiektów i infrastruktury należącej do Gminy Ostróda, a będących w użytkowaniu Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. W/w podatki należne są dla Gminy Ostróda.

Kolejną ważną pozycją jest opłata za umieszczenie infrastruktury w drogach i pasach drogowych, dróg powiatowych i krajowych.

W kosztach na 2012 roku uwzględniono nowe opłaty i podatki w wysokości:

- podatek od budynków - 38.841 zł,

- podatek od budowli - 727.743 zł,

- podatek gruntowy - 159.853 zł,

- opłata za umieszczenie instalacji głównie w drogach i pasach dróg - 97.996 zł.

Łącznie nowe opłaty i podatki wyniosą w 2012 roku 1.024.432 zł i stanowią 28,5 % kosztów działalności podstawowej w 2012 roku.

 Wprowadzenie nowych cen i stawek jest niezbędne, aby Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie prowadził właściwą gospodarkę wodno - ściekową obiektów i urządzeń będących w zasobach komunalnych Gminy Ostróda.

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.04.2012, ostatnia aktualizacja: 03.04.2012, odsłon: 638


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11630218
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości