Uchwała Nr XIX/117/12
Rady Gminy Ostróda
z dnia 28 marca 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.) - Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      § 1. Rada Gminy Ostróda wyraża zgodę na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie Górka, gm. Ostróda, obejmujących działki:

Nr działki

Powierzchnia [ha]

21/12

0,2148

22/17

0,6565

23/83

1,6217

23/85

4,1056

23/80

2,2145

61/10

0,1126

Razem powierzchnia:

8,9257

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2012, ostatnia aktualizacja: 04.04.2012, odsłon: 622


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627513
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości