Uchwała Nr XIX/116/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie: ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1.1. Ustala się dla sołtysów sołectw gminy Ostróda zryczałtowaną dietę miesięczną w następujący sposób:

 

   1) na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków i zadań wynikających z wykonywania funkcji sołtysa na obszarze sołectwa - w kwocie 200 zł,

 

   2) za uczestnictwo w pracach Rady Gminy Ostróda jednorazowo niezależnie od ilości posiedzeń - w kwocie 50 zł.

 

      2. Udział sołtysa, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala się na podstawie listy obecności.

 

      3. Sołtysowi, który sprawuje jednocześnie funkcję radnego gminy dieta, określona w ust. 1 pkt 2 nie przysługuje.

 

      4. W przypadku objęcia lub wygaśnięcia funkcji sołtysa w trakcie miesiąca, dietę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się w wysokości proporcjonalnej do czasu sprawowania funkcji w danym miesiącu.

 

      § 2. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie do 5 dnia następnego miesiąca na podstawie zestawienia uwzględniającego uczestnictwo w posiedzeniach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2. Dieta wypłacana jest w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub przelewem na wskazane przez sołtysa konto bankowe.

 

      §3. Traci moc uchwała Nr V/22/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy.

 

      § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2012, ostatnia aktualizacja: 04.04.2012, odsłon: 634


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627581
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości