Uchwała Nr XIX/114/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Klonowo

 

 

      Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Sołectwa Klonowo, stanowiącego załącznik nr 34 do uchwały
Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r.
w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2003r., Nr 165, poz. 2004), Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zarządza się wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Klonowo na dzień 12 kwietnia 2012r.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.04.2012, ostatnia aktualizacja: 04.04.2012, odsłon: 563


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627745
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości