Uchwała Nr XIII/91/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 27 listopada 2007r.

 

w sprawie: zwolnienia od podatku rolnego gruntów w obrębie wysypiska śmieci w miejscowości Rudno.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz.1441; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128; Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz.1457; Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r. Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969; Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199; Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412; Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1825; Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775; Dz.U. z 2007r. Nr 109, poz. 747) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Zwalnia się od podatku rolnego grunty położone w odległości 1000 m od granic terenu przewidzianego na urządzenie wysypiska śmieci w miejscowości Rudno.

 

      § 2. Grunty objęte zwolnieniem stanowią załącznik graficzny do uchwały.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/321/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów w obrębie wysypiska śmieci w miejscowości Rudno.

 

      § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Katarzyna Borowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.12.2007, ostatnia aktualizacja: 06.12.2007, odsłon: 2 627


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12429840
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości