Uchwała Nr XII/85/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 19 listopada 2007r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Grabinek

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje:

 

      § 1. Uchwala się Plan Odnowy Miejscowości Grabinek stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

      § 2. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/69/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 września 2007r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.

 

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Załącznik do Uchwały XII/8507 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABINEK

 

Sporządził/a: Marta Romanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.11.2007, ostatnia aktualizacja: 28.11.2007, odsłon: 389

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972555
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved