Uchwała Nr XII/61/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 15 października 2003 r.

 

w sprawie opłaty administracyjnej.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz.1271), art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. , Nr 80, poz. 717), a także art. 18 i  art. 19 pkt 1 lit. d , pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84; Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.874) – Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe w wysokości:

 

           a) za wydane wypisy i wyrysy z tekstu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego – 150 zł;

 

           b) za sporządzenie testamentu – 50 zł.

 

      § 2. Opłata administracyjna za wykonanie czynności urzędowych, o których mowa w §1 płatna jest w kasie Urzędu Gminy przed dokonaniem czynności.

 

      § 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/318/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 22 listopada 2001r. w sprawie opłaty administracyjnej.

 

      § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 891


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745661
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości