Uchwała Nr XII/59/03

Rady Gminy w Ostródzie

z dnia 15 października 2003r.

 

w sprawie opłaty targowej.

 

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz.558; Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz.984; Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz.1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; DZ. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271) i art.19 pkt 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 , poz.84; Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz.1683; Dz. U. z 2003r. Nr 110, poz. 1039; Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

      § 1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

 

      § 2. Ustala się następującą dzienną stawkę opłaty targowej:

 

   1) od sprzedaży obnośnej - z ręki, kosza, skrzynki itp. - 2,00 zł;

 

   2) od pozostałych form sprzedaży - samochód, wóz, stoisko itp.- / za zajęcie jednego stanowiska/ - 12,00 zł.

 

      § 3. Opłata targowa pobierana jest od osób wymienionych w §1 w dniu sprzedaży na targowisku.

 

      § 4. 1.Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

 

      2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się sołtysów w miejscowościach wchodzących w skład sołectwa.

 

      3. Inkasenci na każdą pobraną kwotę opłaty targowej wydają pokwitowanie z kwitariusza przychodowego, wydanego przez Urząd Gminy w Ostródzie.

 

      4. Pobrane opłaty inkasent wpłaca do kasy Urzędu Gminy w Ostródzie raz w miesiącu do 10 – go następnego miesiąca.

                                                            

      § 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% od zainkasowanej osobiście należności z tytułu opłaty targowej.

 

      § 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/316/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 22 listopada 2001r.. w sprawie opłaty targowej.

 

      § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004r.

 

data publikacji: 06.02.2004, ostatnia aktualizacja: 06.02.2004, odsłon: 1 024


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745260
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości