Uchwała Nr XII/56/11

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 lipca 2011 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 33 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

§ 1. Ustala się opłatę za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez Wójta Gminy Ostróda, w wysokości 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 05.08.2011, ostatnia aktualizacja: 04.02.2012, odsłon: 1 074

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7255733
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved