Uchwała Nr XI/75/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 31 października 2007r.

 

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Górka.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203, z 2002r. Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, z 2005r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974)) oraz § 60 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Nr 149, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

§ 1. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XI/54/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 8 września 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw § 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 3. Obszar sołectwa Górka wynosi 7,73 km2. W skład sołectwa wchodzą mieszkańcy wsi Górka, Worniny, Lipowiec, Wólka Lichtańska.”

 

§ 2. Mapa sołectwa Górka stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.11.2007, ostatnia aktualizacja: 07.11.2007, odsłon: 422

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972646
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved